ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ នៃមាតិកាថវិកា
ប្រភេទឯកសារ ឯកសារគំរូ
បរិយាយ ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ នៃមាតិកាថវិកា
ចំនួនបានទាញយក 28
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]