ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ នៃមាតិកាថវិកា
ប្រភេទឯកសារ ឯកសារគំរូ
បរិយាយ ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ នៃមាតិកាថវិកា
ចំនួនបានទាញយក 52
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]