ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាលនៃមាតិកាថវិកា
ប្រភេទឯកសារ ឯកសារគំរូ
បរិយាយ ចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាលនៃមាតិកាថវិកា
ចំនួនបានទាញយក 277
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 31/07/2019
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]